Геодезически услуги

facebook thumb

Геодезични услуги. Геодезични измервания: 

Геодезическото заснемане (измерване) е необходимо, за да се определи точното местоположение на характерни точки от терена, които след това се нанасят в карта, цифров модел или план. 
Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа. Заснемат се граници на поземлени имоти, контури на сгради и съоръжения, линейни съоръжения, мини, кариери, дървесни видове и релеф. 

Заснемането е необходимо за:
Издаване на удостоверение за търпимост на сгради;
Издаване на удостоверение за нанасяне в кадастъра (удостоверение по чл.52 от ЗКИР) за сгради, подземни и надземни проводи и съоръжения, пътища и др.;
Проверка на площ и граници на имоти и/или сгради.

Трасиране

Трасирането представлява отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, за които предварително има известни данни. При трасирането положението на точките се определено от чертеж, които се прилага върху терена.

Трасиране на граници на имоти

Трасирането на граници на имоти представлява отбелязване върху терена на границите на поземлени имоти, които имат известни координати. Те са предварително определени от план, карта или чертеж. 

Пълното и точно заснемане на съществуващият терен във вертикално отношение е необходимо за проектите и строителството на обекти.  
В зависимост от изискванията на проекта и теренните условия, предлагаме много точни вертикални измервания чрез геометрична и тригонометрична нивелация.
Създаване на опорни геодезични мрежи (ГММП, РГО, осови мрежи и други)

Предлагаме GPS/GNSS измервания за:

определяне на контролни точки;
измерване на геодезически мрежи.


Изработка на кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти или други промени, които е нужно е да бъдат отразени в тях. Те съдържат информация за поземлените имоти с техните граници, нанесени са сградите и схемите на обособените самостоятелни обекти в тях. 
Към кадастралната карта се създават кадастрални регистри, които съдържат основни данни за имота, данните за собственика на недвижимия имот и документите за собственост или друго вещно право.

Разделяне на поземлен имот. Делба.
Разделянето се извършва на база доброволна делба, разделяне според ПУП или съдебна делба. Изработва се проект за разделяне на обекта или поземления имот като се показва сегашното положение на обекта и предложението за разделяне. Целта е да се прекрати съсонственост на идеални части върху един имот. 

Обединяване на поземлени имоти
При изработка на проект за обединяване на имот, сграда или самостоятелен обекти има изискване двата обекта да имат поне една обща граница. Изработване на планове на новообразуваните имоти (ПНИ) в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Проекти за отразяване на непълноти и грешки в кадастрална карта, кадастрален план

Създаване на подробни устройствени планове (ПУП - ПЗ, ПР и ПРЗ)

Подробният устройствен план (ПУП) определя устройството и степента на застрояване на териториите на населените места. Според ПУП се определя и конкретното предназначение на всеки отделен поземлен имот. ПУП се изработва когато е необходимо да се промени предназначението на земеделска земя или да се премине към урегулиране на поземлен имот с цел строителство.

При изработка на ПУП има няколко фази:
1. Изработка на техническо задание придружено със скица-предложение за изработка на ПУО. Идеен проект, който изяснява какви са инвестиционните намерения на собственика.
2. След одобряване на искането за допускане за изработка на ПУП, според указанията на заповедта на кмета се изработва ПУП-окончателен проект. Той трябва да бъде придружен от съгласувателни становища според конкретните необходимости от: РИОСВ, ВиК, електроразпределителни дружества, топлоснабдяване, газоснабдяване, геоложки проучвания и други. За взеки конкретен случай съгласувателните становища са различни.

Създаване на парцеларен план (ПУП-ПП - подробен устройствен план – парцеларен план).
Парцеларен план е необходим при изграждане на обекти извън границите на урбанизираните територии.
Промяна предназначението на имоти попадащи в земеделски, горски или урбанизирани територии.

Промяна на предназначението (смяна на статута) на земеделски земи и изключване на гори и земи от горския фонд се извършва при желание на собствениците на имота да извършват строителство на обекти в него.