Геодезични измервания

facebook thumb

Геодезични измервания: 

Геодезическото заснемане (измерване) е необходимо, за да се определи точното местоположение на характерни точки от терена, които след това се нанасят в карта, цифров модел или план. 
Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа. Заснемат се граници на поземлени имоти, контури на сгради и съоръжения, линейни съоръжения, мини, кариери, дървесни видове и релеф. 

Заснемането е необходимо за:
Издаване на удостоверение за търпимост на сгради;
Издаване на удостоверение за нанасяне в кадастъра (удостоверение по чл.52 от ЗКИР) за сгради, подземни и надземни проводи и съоръжения, пътища и др.;
Проверка на площ и граници на имоти и/или сгради.

Трасиране

Трасирането представлява отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, за които предварително има известни данни. При трасирането положението на точките се определено от чертеж, които се прилага върху терена.

Трасиране на граници на имоти

Трасирането на граници на имоти представлява отбелязване върху терена на границите на поземлени имоти, които имат известни координати. Те са предварително определени от план, карта или чертеж. 

Пълното и точно заснемане на съществуващият терен във вертикално отношение е необходимо за проектите и строителството на обекти.  
В зависимост от изискванията на проекта и теренните условия, предлагаме много точни вертикални измервания чрез геометрична и тригонометрична нивелация.
Създаване на опорни геодезични мрежи (ГММП, РГО, осови мрежи и други)

Предлагаме GPS/GNSS измервания за:

определяне на контролни точки;
измерване на геодезически мрежи.