Изработка кадастрални карти

facebook thumb

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти или други промени, които е нужно е да бъдат отразени в тях. Те съдържат информация за поземлените имоти с техните граници, нанесени са сградите и схемите на обособените самостоятелни обекти в тях. 
Към кадастралната карта се създават кадастрални регистри, които съдържат основни данни за имота, данните за собственика на недвижимия имот и документите за собственост или друго вещно право.

Разделяне на поземлен имот. Делба.
Разделянето се извършва на база доброволна делба, разделяне според ПУП или съдебна делба. Изработва се проект за разделяне на обекта или поземления имот като се показва сегашното положение на обекта и предложението за разделяне. Целта е да се прекрати съсонственост на идеални части върху един имот. 

Обединяване на поземлени имоти
При изработка на проект за обединяване на имот, сграда или самостоятелен обекти има изискване двата обекта да имат поне една обща граница. Изработване на планове на новообразуваните имоти (ПНИ) в територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Проекти за отразяване на непълноти и грешки в кадастрална карта, кадастрален план