Създаване на ПУП

facebook thumb

Подробният устройствен план (ПУП) определя устройството и степента на застрояване на териториите на населените места. Според ПУП се определя и конкретното предназначение на всеки отделен поземлен имот. ПУП се изработва когато е необходимо да се промени предназначението на земеделска земя или да се премине към урегулиране на поземлен имот с цел строителство.

При изработка на ПУП има няколко фази:
1. Изработка на техническо задание придружено със скица-предложение за изработка на ПУО. Идеен проект, който изяснява какви са инвестиционните намерения на собственика.
2. След одобряване на искането за допускане за изработка на ПУП, според указанията на заповедта на кмета се изработва ПУП-окончателен проект. Той трябва да бъде придружен от съгласувателни становища според конкретните необходимости от: РИОСВ, ВиК, електроразпределителни дружества, топлоснабдяване, газоснабдяване, геоложки проучвания и други. За взеки конкретен случай съгласувателните становища са различни.

Създаване на парцеларен план (ПУП-ПП - подробен устройствен план – парцеларен план).
Парцеларен план е необходим при изграждане на обекти извън границите на урбанизираните територии.
Промяна предназначението на имоти попадащи в земеделски, горски или урбанизирани територии.

Промяна на предназначението (смяна на статута) на земеделски земи и изключване на гори и земи от горския фонд се извършва при желание на собствениците на имота да извършват строителство на обекти в него.